Naujienos ir aktualijos

Ieškome savanorių

Nusibodo kasdieninė rutina? Neturi ką prasmingo veikti? O gal nori išbandyti savo jėgas? Esi kūrybiškas? Groji? O gal fotografuoji? Skaitai? Turi krūvą idėjų? ieškai Dievo? Nebijai bendrauti? Pasiilgsti bendrystės? Todėl kviečiame Tave savanoriauti mūsų parpijoje. Kreipkis į parapijos kunigus.

Gailestingumo savaitė

Pirmąją savaitę po Velykų švęsime Dievo Gailestingumo savaitę. Visas septynias dienas bus meldžiamasi Dievo gailestingumo įvairiomis aukotojų intencijomis. Intencijas galima užrašyti parapijos raštinėje.


Kvieičiame savanoriauti

Renkame savanorius parapijos bažnyčios 10 - mečio jubiliejaus, šv. Jono Pauliaus II relikvijos intronizacijos ir atlaidų organizavimui Pabradės bažnyčioje. Dėl informacijos kreiptis į parapijos vikarą kun. Daniel Narkun arba bažnyčios raštinę.

Katechazės

Sekmadieniais 20 min. prieš Šv. Mišias vyks katechezės. Lenkų kalba - 9.10 val., Lietuvių - 11.40 val.

O po Šv. Mišių, parapijos salėje, vyks katechezės tėvams, kurių vaikai šiemet ruošiasi pirmajai Komunijai. Tiems, kurie mažai lankė Alfą kursą, o ypač tiems kurie jo visai nelankė.

Su Jėzumi į Naujuosius 2018 metus!

23:30 Adoracijos pradžia

Išpažintys

Padėka Jėzui už 2017 metus

23.55 Padėkos himnas: Tave, Dieve, Garbinam

00.00 Himnas Šventajai Dvasiai

Maldos prašymai Krikšto pažadų atnaujinimas (turėti krikšto žvakę) Kunigystės pažadų atnaujinimas

Santuokos priesaikos atnaujinimas Palaiminimas Suneštinės vaišės parapijos salėje.

Iki greito!

Sveikinimas

Bet mūsų Viešpaties malonė išsiliejo be saiko kartu su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje. (1Tim1,14)

Kokia džiugi Kalėdų žinia - Dievas dovanoja save asmeniškai kiekvienam Jėzuje Kristuje. Jame nėra išskaičiavimų nuostatų ar saiko.

Jam nėra nepatogaus laiko ar vietos. Jėzuje Kristuje, toje didžiojoje Dievo malonėje išsiliejantis begaloinis Dievo gerumas yra mūsų kupina vilties rytdiena.

Priimkite šią Dievo dovaną su tikėjimu ir meile! Tada ir patys tapsime Dievo malone vieni kitiems.

Linksmų švenčių!

Klebonas kun. Deimantas Braziulis

Vikaras kun. Daniel Narkun

Kalėdų laiko pamaldos


Gruodžio 24 d. – sekmadienis – Kalėdų nakties Šv. Mišios

19:00 – Piemenėlių Šv. Mišios. Melsimės už vaikus, PL, (Karkažiškių rek.)
19:00 - Piemenėlių Šv. Mišios. Melsimės už jaunimą, PL, (Pavoverės baž.)
21:00 - Piemenėlių Šv. Mišios. Melsimės už visą parapiją, PL/LT, (Pabradės baž.)

Gruodžio 25 d. – pirmadienis – Jėzaus Kristaus Gimimas

Sekmadienio tvarka

Gruodžio 26 d. – antradienis – II-oji Kalėdų diena

17.30 Šv. Mišios, PL, (Pabradės bažnyčioje) – šv. Steponas, pirmasis kankinys

Gruodžio 27 d. – trečiadienis – III-oji Kalėdų diena

17.30 Šv. Mišios, LT, (Pabradės koplyčioje) – šv. Jonas, Apaštalas, Evangelistas; šventinsime vyną
Gruodžio 28 d. – ketvirtadienis – IV-oji Kalėdų diena
17.30 Šv. Mišios, PL, (Pabradės koplyčioje) – šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai; laiminsime vaikus

Gruodžio 31 d. – sekmadienis

Sekmadienio tvarka

Kalėdojimas

Lankymo laikas nuo 9 val.

Sausio 24 - 27 d lankymo grafikas:

Pirmadienis: -----

Antradienis: Vasarvientės g., Stoties g., Klevų g.

Trečiadienis: Bažnyčios g., Švenčionių g., Mokyklos g.

Ketvirtadienis: -----

Kviečiame į choro Ąžuoliukas koncertą

Spalio 30d. Pabradės bažnyčioje po 12 val. Šv. Mišių vyks berniukų ir jaunuolių choro Ąžuoliukas koncertas. Kviečiame dalyvauti.

Mirusiųjų minėjimo dienos


ALFA KURSAS

Tai proga geriau susipažinti su krikščionybe iš vidaus.

Esi netikintis? O gal abejojantis? Nusivylęs tikėjimu? Turi krūvą klausimų? O gal Tu jau viską žinai? Gal esi ieškantis? O gal save laikai eiliniu tikinčiu? Tuomet šie kursai kaip tik tau.

Ateik spalio 14 d. penktadienį 19 val. į parapijos namų salę ir kartu leisimės į pažinimo kelionę. Kurioje kartu klausime ir kartu ieškosime atsakymų.

Išsamesnė informacija apie šį kursą yra ČIA.

Dėl Pirmos Komunijos ruošimo

Šiais metais vaikai ruošis Pirmajai Komunijai tokia tvarka:

Rusų grupė nuo spalio 11d. kiekvieną antradienį nuo 14 val. ir penktadienį - nuo 15 val. (15 užsiėmimų) mokys vik. kun. Daniel

Lenkų grupė nuo spalio 11d. kiekvieną antradienį nuo 15 val. mokys vik. kun. Daniel (laikinai)

Lietuvių grupė nuo spalio 13 d. kiekvieną ketvirtadienį nuo 14 val. mokys religinio ugdymo vadovė mok. Ieva

Užsiėmimai vyks parapijos namų salėje. Vaikų atostogų metu užsiėmimai nevyks.

Baigėsi registracija Sakramentų ruošimui

Baigėsi registraciją į 2016 - 2017 m. vaikų Eucharistijos ir Susitaikinimo sakramentų ruošimą. Anketą kviečiame užpildyti iki rugsėjo 26 d. Anketą rasite čia.

Jaunimo nuo 15 iki 18 m. rengimo Sutvirtinimo sakramentui. Registacija ČIA.

Suaugusiųjų nuo 18 m ir vyresnių. Anketą rasite ČIA.

Rugsėjo 1-osios šventė

Šv. Mišios už pradedančiuosius naujus mokslo metus 9 val. LT, o 11 val. PL.

Paskyrimai

Kun. Deimantas Braziulis atleidžiamas iš Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, ir Pavoverės Šv. Kazimiero parapijų klebono bei Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios rektoriaus pareigų ir skiriamas Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonu.

Kun. dr. Vladimir Solovej atleidžiamas iš Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, ir Pavoverės Šv. Kazimiero parapijų klebonu bei Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios rektoriumi, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Šv. Mišių laikas

Birželio 25 d. dėl arkiv. T. Matulionio skelbimo palaiminimu šventės Šv. Mišios bus tokia tvarka: Pabradės bažnyčioje: 9.00 PL, 18.30 LT, Pavoverės - 8.00 val., Karkažiškės rektorate Šv. Mišių tą dieną nebus. Apie šventę išsamiau www.teofilius.lt

Birželinės pamaldos

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos visą birželio mėnesį vyksta per kiekvienas šv. Mišias.

Gegužinės pamaldos

Gegužės mėnuo skiriamas Švč. M. Marijos garbei. Gegužinės pamaldos visą gegužės mėnesį vyksta per kiekvienas šv. Mišias po Komunijos.

2% parama “Neatvėrus piniginės”.

Pabradės parapija gyvena tik iš tikinčiųjų aukų. Todėl kreipiuosi į jus, broliai sesrys Kristuje, žinodamas, kad ir daugumai Jūsų šie metai yra sunkūs. Tačiau Jūs galite padėti net neatvėrę savo piniginės ir nieko nepraradę. Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu kiekvienas Lietuvos pilietis gali paskirti pasirinktai organizacijai iki 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Paramą galite pervesti:

Velykinis sveikinimas

„Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai.“ (1Pt 1,3)

Atgailos pamaldos

Šeštadienį balandžio 1 d. 17 val. susitaikinimo pamaldos. Proga atlikti išpažintį ir susitaikyti su Dievu ir artimu. Bus svečių kunigų. Pamaldoms vadovaus egzorcistas kun. Marek Dettlaff.

DIDŽIOJO TRIDIENIO PAMALDŲ TVARKA

Kovo 29 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS (Paskutinės vakarienės Mišios)

Pabradė 17.30 val. LT/PL

Karkažiškės 15.00 val. PL

Pavoverė 15.00 val. PL


Kovo 30 d. DIDYSIS PENKTADIENIS


Pelenų trečiadienis

Gavėnios pradžia. Pelenų trečiadienis. Mišios mūsų bažnyčioje 10 val. PL kalba, o 17.30 val. - LT.

KRISTAUS PAAUKOJIMAS (GRABNYČIOS)

Vasario 1 d. Grabnyčių Šv. Mišios 17.00 val. LT

Vasario 2 d. Grabnyčių Šv. Mišios - 17.00 val. PL

Parapijos raštinė


Kunigas budi valandą prieš kiekienas Šv. Mišias.

Visais klausimais prašome kreiptis tel.: 860850984
pabradesparapija@gmail.comPasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena

Sausio 10 d. 12 val Šv. Mišias aukos J. E. Vysk. Arūnas Poniškaitis. Melsimės už pabėgėlius ir migrantus.

Po Mišių, parapijos salėje, vyks susitikimas ir agapė.

Apie šį pasaulinį minėjimą galite pasiskaityči čia.

Alfa kursas

balandžio 1d. 19 val. kviečiame į Alfa kurso baigiamąjį vakarą. Jis vyksta parapijos namuose.

Susitaikinimo pamaldos

Gruodžio 23 d. 17 val. kviečiame į susitaikinimo ir vidinio išgydymo pamaldas.

Pradėsime 17 val. Šv. Mišiomis. Po jų bus galimybė atlikti išpažintį ir pasiruošti ateinančioms šventėms.

Išpažinčių klausys kunigas svečias. Taip pat dalyvaus vidinio išgydymo tarnystę atliekanti Jesės atžalos grupė iš Vilniaus.

Po jų kviečiame visus į parapijos salę, švęsti ir laužyti kalėdaitį.


Kūčių vakaronė

Gruodžio 17 d. 18 val. Pabradės Švč. M. Marijos, Šeimos Karalienės, bažnyčioje adventinis koncertas.

Po jų kviečiame visus į parapijos salę, švęsti ir laužyti kalėdaitį.

Ateidami atsineškite maisto sau ir artimui.

Kalėdų koncertas. Gruodžio 26 d. 12 val.

Tylią naktį, naktį šventą
baltos snaigės tyliai krenta...

Tyliai krisdamosį žemę
baltos snaigės, rodos, šlama.

Rodos, kužda mūs širdims:
Dievo kūdikis užgims.
(Mykolas Linkevičius)

VŽB šlovinimo ir liudijimų valanda

Lapkričio 29 d., sekmadienį, 10.30 val. , vyks VŽB šlovinimo ir liudijimų valanda. Organizuoja Ignalinos skyrius ir Pabradės parapija. Maloniai visus kviečiame dalyvauti. Informacija tel. 8 614 10781.

Plačiau www.vzb.lt

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

12 val. Šv. Mišios Pabradės Švč. M. Marijos, Šeimos Karalienės, bažnyčioje

13 val po Šv. Mišių eisena į Pabardės Žemutinį parką

13.15 val. visuotinė akcija "Kovo 11-oji" Pabradės Žemitiniame parke

Organizatoriai Pabradės miesto kultūros centras

Kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui

Sutvirtinimo sakramentui galima ruoštis nuo 9 klasės ir vyresnius. Pirmas susitikimas vyks spalio 4 d. po 13.30 val. Šv. Mišių.

Norintieji ruoštis kviečiami užsirašyti parapijos raštinėje.

Kviečiame ruoštis Eucharistijos ir Susitaikinimo sakramentams

Kviečiame ruoštis Eucharistijos ir Susitaikinimo skaramentams nuo 3 klasės ir vyresnius.

Pirmas susitikimas su norinčiais ruoštis Eucharistijos ir Susitaikinimo sakramentams vyks spalio 4 d. po 9.30 val. Šv. Mišių.

Norintieji ruoštis šiems sakramentams kviečiami užsirašyti parapijos raštinėje.

Pabradės parapijos Klebono taurės futbolo ir virvės traukimo turnyras

2015 m. spalio 10 d. 10 val. kviečiame dalyvauti Pabradės Švč. Mergelės Marijos,

Šeimos Karalienės parapijos Klebono taurės futbolo ir virvės traukimo turnyre.


Komandoje: 5 žaidėjai, 1 vartininkas, gali būti 4 pakaitiniai žaidėjai (-os).


Vieta: Pabradės futbolo aikštynas

Rugpjūčio 15 d. pamaldų tvarka

Rugpjūčio 15 d. švenčiame Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo šventę.

Pamaldos vyks sekmadienio tvarka.

Pabradės bažnyčioje: 9.30 val. lenkų kalba, 12.00 val. lietuvių kalba.

Pavoverės bažnyčioje: 8.00 val. lenkų kalba.

Karkažiškės bažnyčioje: 11 val. lenkų kalba.

Bus šventinami vaisiai ir žolynai.

Piligriminis žygis ŠVENČIONĖLIAI - DŪKŠTAS. Keliaukime kartu!

Piligriminis žygis „Gailestingumas - tai viską pamiršti?“ - 2015 liepos 11-15 dienomis

Keliautojo atmintinė

Keliautojo įnašas - 5 eurai

Atstumas – apie 105km

1. Su savimi reikia turėti:

- miegmaišį, kilimėlį miegojimui.

- vandens ir lengvų užkandukų, gertuvę.

- higienos reikmenis. (rankšluostis, dantų pasta, muilas ir t.t.),

Prejektas "Bažnyčia, šeima ir aš"

Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo projekte „Bažnyčia, šeima ir aš ". Projekto vadovė dorinio ugdymo vyr. mokytoja Ana Lastovska.

Projekto tikslas – atskleisti šeimos vietą bei reikšmę žmogaus gyvenime. Projektą organizavo Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras. Mūsų gimnazijos projekto dalyviai užiemė I vietą tarp 5-8 klasių ir I vietą tarp 9-G3a klasių. Gegužės 14 diena Bažnytinio paveldo muziejuje vyko laureatų apdovanojimo šventė. Šventės metų kiekvienas dalyvis gavo padėkos raštą, dovanas, dalyvavo edukacinėje pamokoje

,, Krikščioniški simboliai'', pagamino papuošalus shrink plastick technika.

Sveikiname dalyvius !

Vargonų koncertas

Gegužės10 d. 12 val. Pabradės bažnyčioje vyks vargonų muzikos koncertas.
Vargonininkas, pianistas,kompozitorius - Aleksandras Isakovas.

Didžiojo Tridienio pamaldų tvrka

DIDYSIS KETVIRTADIENIS (Paskutinės vakarienės Mišios)

17.00 val. (Lenkų kalba) ir 18.30 val. (Lietuvių kalba)

DIDYSIS PENKTADIENIS

15.00 val. (Lietuvių kalba)

16.00 val. Kryžiaus kelias Pabradės gatvėmis (Lietuvių/Lenkų kalbomis)

17.30 val. (Lenkų kalba)

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (Velyknaktis)

20.00 val. (Lietuvių kalba) ir 22.00 val. (Lenkų kalba)

VELYKŲ RYTO ŠV. MIŠIOS (Sekmadienis)

8.00 val. (Lietuvių kalba) ir 10.00 val. (Lenkų kalba)

Velykų II diena (Pirmadienis)

9.30 val. (Lenkų kalba) ir 11.00 val. (Lietuvių kalba)

2 % GPM parama


Jūs galite padėti net neatvėrę savo piniginės ir nieko nepraradę.


Nuoširdžiai dėkoju už visokeriopą paramą ir kviečiu 2 % GPM skirti parapijos reikmėms. Tai padaryti galite iki gegužės 1 d. vienu iš šių būdų:

1. Per internetinę bankininkystę prisijungdami prie Valstybinės mokesčių inspekcijos ir užpildydami FR0512_2 formą.

2. Užpildydami FR0512_2 formą ranka ir išsiųsti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Deklaracijas paštu siųsti adresu Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai.

3. Užsukti į bažnyčios raštinę su asmens dokumentu.


Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas):191304957;


Iš anksto nuoširdžiai visiems dėkoju!

Telaimina Jus Dievas!

Kun. Deimantas Braziulis

klebonas


Šlovinimas

Kviečiame!!!

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais po vakaro Mišių (17:30), apie 18 val. į šlovinimą. Kuirs vyksta bažnyčios koplyčioje.

Lauksime Jūsų!!!